วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

:การใส่ไอค่อนโปรแกรมที่ Task bar

การเพิ่มโปรแกรมต่างๆไว้ที่ทาสก์บาร์ก็เป็นการเพิ่มความาสะดวกในการใช้งานให้กับการทำ่งาน
ของท่านได้ เพราะใ่นขณะที่ท่านเปิดการให้งานหลายโปรแกรมอยู่นั้นท่านก็ยังสามารถที่จะเปิด
โปรแกรมอื่นได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่คลิกที่โปรแกรมที่อยู่บนทาสก์บาร์ ตัวอย่างเช่นถ้าท่านต้องการ
เปิดโปรแกรม Word ในขณะที่ท่านกำลังใช้งานโปรแกรม Excel อยู่ท่านก็สารมารถคลิกที่สัญลักษณ์
โปรแกรม Word ที่อยู่ตรงทาสก์บาร์ได้เลย การสร้างทำได้ดังนี้ครับ

1. คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างบนทาสก์บาร์เลือก Lock the Taskbar เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก ถ้าหากท่านเห็นว่า
ตรงข้อความนี้ไม่มีเครื่องหมายถูกอยู่ก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยครับ
2. ให้ท่านนำเมาส์ไปชี้ที่ขอบของทาสก์บาร์จะได้เป็นรูปลูกศรแล้วให้ท่านคลิกซ้ายค้างเอาไว้แล้วเลื่อนขึ้นมา 1 ขั้น
ท่านก็จะได้ทาสก์บาร์ที่เป็น 2 ชั้น ชั้นแรกสำหรับรองรับโปรแกรมที่จะนำมาเพิม ชั้นที่สองสำหรับเป็นมุมมอง
ในการเปิดโปรแกรมต่างๆ
3. คลิกเม้าส์ค้างเอาไว้ที่โปรแกรมที่ท่านต้องการจะใส่ที่ทาสก์บาร์แล้วลากลงมาใส่ที่ทาสก์บาร์ได้เลยท่านก็จะได้
มีโปรแกรมอยู่ที่ทาสก์บาร์
4. เมื่อท่านใส่โปรแกรมเรียบร้อยให้ท่านคลิกขวาอีกครั้งที่ทาสก์บาร์แล้วเลือก Lock the Taskbar เพื่อล็อก
ทาสก์บาร์ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น