วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

นานาปัญหาของ ADSL ของ TOT

นานาปัญหาของ ADSL ของ TOT ใช้กับค่ายอื่นก็ได้เหมือนๆกัน
กรณี Connect ไม่ได้ มีอยู่ 2 กรณี

กรณีที่ 1 - สัญญาณไฟของ Link ADSL ที่ Modem จะกระพริบตลอดเวลา แสดงว่าไม่ได้รับสัญญาณ ADSL

วิธีแก้ไข
- ลองยกหูโทรศัพท์ฟังสัญญาณว่ามีสัญญาณโทรศัพท์(dial tone)หรือเปล่า ถ้าไม่มีแสดงว่าคู่สายมีปัญหา โทรแจ้ง 1177

- ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับ ADSL มีการต่อพวงกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โทรสารและอื่นๆหรือไม่ ถ้ามีให้ลองปลดอุปกรณ์นั้นๆออก (อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกต่อพวงได้แต่ต้องต่อพวงกับสายที่ใช้ต่อโทรศัพท์หลังผ่าน Spliter แล้ว)

- กรณีเป็น Modem แบบ USB ให้ Check ว่ามีการลง driver ถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือยัง ถ้ายังต้องลง driver ใหม่ให้สมบูรณ์ก่อน
- หลังจากลง Driver ใหม่แล้ว ให้ Check สัญญาณไฟของ Link ADSL ที่ Modem ว่านิ่งแล้วยัง ถ้ายังกระพริบอยู่ ให้โทรที่ Call center

กรณีที่ 2 - ไฟสัญญาณของ Link ADSL ที่ Modem จะนิ่ง(ไม่กระพริบ)หรือ Sync แสดงว่าได้รับสัญญาณ ADSL แล้ว แต่อาจ Set ค่าต่างๆผิด

วิธีแก้ไข
- เกิดจาก set ค่าต่างๆผิดต้อง set ให้ถูกต้อง คือ ค่า VPI=1 , VCI=32 , ค่า Encapsulation=PPPoE LLC
- รวมทั้งใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง ตามที่ได้รับจาก ToT แล้วลอง Connect ใหม่อีกครั้ง


ถ้ายังไม่ได้ - ให้โทร Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพสัญญาณ ADSL , สภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้น
middle


กรณี Speed ตกหรือไม่ได้ speed ตามที่ขอไว้

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- ต้องต่อผ่าน Splitter ก่อนที่จะเข้า modem
- ห้ามวางสายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ที่มีสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงของ modem,มือถือ และ จอของ TV,Computer เป็นต้น
- ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับ ADSL มีการต่อพวงกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โทรสารและอื่นๆหรือไม่ ถ้ามีให้ลองปลดอุปกรณ์นั้นๆออก (อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกต่อพวงได้แต่ต้องต่อพวงกับสายที่ใช้ต่อโทรศัพท์หลังผ่าน Spliter แล้ว)

- ปิด-เปิด โมเด็ม และถอดสายระหว่าง Modem กับ Computer ออกและเสียบใหม่ แล้วลอง Connect อีกครั้ง
- ลง driver modem ใหม่ เสร็จแล้วลอง Connect อีกครั้ง

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า
middle


กรณีสัญญาณหลุดบ่อย

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับ ADSL มีการต่อพวงกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โทรสารและอื่นๆหรือไม่ ถ้ามีให้ลองปลดอุปกรณ์นั้นๆออก (อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกต่อพวงได้แต่ต้องต่อพวงกับสายที่ใช้ต่อโทรศัพท์หลังผ่าน Spliter แล้ว)

- ไม่ควรนำปลายสายโทรศัพท์ที่ออกจาก splitter แล้วเข้าโทรศัพท์ นำมาเข้า modem 56 kbps
- ปิด-เปิด โมเด็ม และถอดสายระหว่าง Modem กับ Computer ออกและเสียบใหม่ แล้วลอง Connect อีกครั้ง
- ลง driver modem ใหม่อีกครั้ง เสร็จแล้วลอง Connect อีกครั้ง

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า


Error 629 : "You have been disconnected from the computer you dialed, Double Click"
(สายหลุดบ่อยในขณะต่อเข้าอินเตอร์เน็ต เกิดจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต มีสัญญาณรบกวนมาก หรือสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างชุมสายไม่ค่อยดี)


วิธีแก้ไข

- ให้ตรวจดูว่าสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้าเครื่องโมเด็มอยู่ในสภาพปกติ หรือมีสัญญาณรบกวนหรือไม่ ถ้ามีเสียงรบกวนให้โทรแจ้ง Call center 1100

Error 630 : "The computer is not receiving a response from the modem. Check that the modem is plugged in , and if necessary, turn the modem off , and then turn it back on."

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- Restart Windows ใหม่
- ปิด-เปิด โมเด็มใหม่
- ให้ถอดสายระหว่าง Modem กับ Computer (สาย LAN หรือ สาย USB) ออกและเสียบใหม่ให้แน่นหรือให้ได้จังหวะพอดี

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2

- ติดตั้ง driver โมเด็มใหม่

Error 650 : "The Computer you are dialing in to does not respond to a network request check your server…"

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- Check ว่ามีการต่อพ่วงของอุปกรณ์หรือเปล่าก่อนที่จะเชื่อมต่อ ADSL ถ้ามีให้เอาออกก่อน
- ไม่ควรนำปลายสายโทรศัพท์ที่ออกจาก splitter แล้วเข้าโทรศัพท์ นำมาเข้า modem 56 kbps
- ปิด-เปิด โมเด็ม และถอดสายระหว่าง Modem กับ Computer ออกและเสียบใหม่ แล้วลอง Connect อีกครั้ง
- ลง driver modem ใหม่อีกครั้ง เสร็จแล้วลอง Connect อีกครั้ง

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า

Error 651

ปัญหาเกิดจาก driver ของ modem มีปัญหา หรือ ยังไม่ได้รับสัญญาณ ADSL
วิธีแก้ไข - uninstall driver modem เก่าออก ลง driver modem ใหม่อีกครั้ง และ ใส่ Username & Password ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วลอง Connect อีกครั้ง
Error 678 : "Computer you are dialing in to is not answering"
หรือ "No Answering from Modem"

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- ถ้าก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติ ให้ทำการปิด-เปิด โมเด็ม พร้อมทั้ง Restart Windows ใหม่

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- ติดตั้งโมเด็มใหม่

Error 680 : "No Dial Tone"


วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- ให้ตรวจสอบว่ามีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ โดยการยกหูโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ และสามารถโทรออกได้หรือไม่

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- ให้ตรวจสอบว่าติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องหรือไม่ คือ 1.สายโทรศัพท์ที่มาจาก outlet หรือ เต้าเสียบ นำมาเข้าที่ช่อง Line ของ Splitter
2. นำสายโทรศัพท์อีกเส้นเสียบที่ช่อง Phone หรือ Tel ของ Splitter และ นำปลายสายโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งเข้าเครื่องโทรศัพท์
3. นำสายโทรศัพท์อีกเส้นเสียบที่ช่อง Adsl ของ Splitter และนำปลายสายโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งเข้า Modem ที่ช่อง Wan

Error : 691
ปัญหาอาจเกิดจาก ใส่ Username และ Password ผิด หรือ Username และ Password มีปัญหา

วิธีแก้ไข
- ใส่ User name และ Password ใหม่ให้ถูกต้อง

Error 720 :

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- เกิดจาก set ค่าต่างๆผิดต้อง set ให้ถูกต้อง คือ ค่า VPI=1 , VCI=32 , ค่า Encapsulation=PPPoE LLC
- รวมทั้งใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง ตามที่ได้รับจาก ToT

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า
Error 797

- เกิดจากยังไม่ได้รับสัญญาณ ADSL Check ที่ Call Center 1100
- แต่ถ้าได้รับสัญญาณ ADSL แล้ว เกิดจากset ค่าต่างๆผิดต้อง set ให้ถูกต้อง คือ ค่า VPI=1 , VCI=32 , ค่า Encapsulation=PPPoE LLC - รวมทั้งใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง ตามที่ได้รับจาก ToT
- Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า

เครดิตคุณ futuregamer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น